OGLAS za prijam Voditelja kluba za zapošljavanje za projekt „Znanjem do nove šanse“

Ispis
Kreirano 02 Svibanj 2019

KLASA: 102-01/19-01/1

UR.BROJ: 2176/14-06-19-1

Majur, 2. svibnja 2019.

 

Na temelju članka 20. Statuta Lokalne akcijske grupe Una od 5. ožujka 2019. godine  predsjednica Lokalne akcijske grupe Una vezano uz provedbu Projekta „Znanjem do nove šanse“, Lokalne inicijative za zapošljavanje – faza III, raspisuje

 

OGLAS

za prijam Voditelja kluba za zapošljavanje za

projekt „Znanjem do nove šanse“

Lokalna akcijska grupa Una je partner u projektu „Znanjem do nove šanse“ kojeg provodi Općina Majur.

1. Voditelj kluba za zapošljavanje za projekt „Znanjem do nove šanse“– 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do 14.11.2020.

 Opći uvjeti za prijam su:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

 

Posebni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist (VSS) odnosno sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke (VŠS) odnosno srednja stručna sprema (SSS);
  • poznavanje rada na računalu (word i excel);
  • vozačka dozvola B kategorije.

 

Za prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti isprave o ispunjavanju formalnih uvjeta u neovjerenoj preslici, kako slijedi:

1. Prijava (vlastoručno potpisana)

2. Životopis,

3. Preslika diplome/svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim oglasom,

4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice),

5. Dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit iz predmeta informatika ili potvrda o položenom predmetu informatika odnosno preslika svjedodžbe srednje škole o položenom predmetu informatika, ili preslika potvrde certifikata ili uvjerenja o položenom informatičkom tečaju,

6. Preslika vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti traženu dokumentaciju u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na objavljeni oglas.

Postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Opis poslova:

- organizacija rada Kluba za zapošljavanje;

- provođenje aktivnosti;

- povezivanje nezaposlenih

- održavanje radionica, seminara, tečajeva koji će omogućiti stjecanje novih znanja i vještina

- motiviranje nezaposlenih za ulazak na tržište rada.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 5 dana od objave Oglasa na web stranici Lokalne akcijske grupe Una, s naznakom: »Oglas za izbor voditelja kluba za zapošljavanje – ne otvarati«, na adresu: Lokalna akcijska grupa Una, Sv. Mihovila 2, Majur, 44 430 Hrvatska Kostajnica. O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Predsjednica

Klementina Karanović, mag.ing.agr.

Impressum

Lokalna akcijska grupa UNA

Sv. Mihovila 2
44430 Majur

Klementina Karanović
predsjednica
098/262-970

Kontaktirajte nas

Pratite nas na Facebook stranici

Područje LAG UNA

LAG UNA pokriva teritorij od 1.046,27 km2 na kojem živi 15.758 stanovnika